Petitie : DIT MAG NOOIT VERGETEN WORDEN

OLEN Sint Martinus

“Een golf van verontwaardiging raast doorheen Vlaanderen.”
De media bedienen zich van
niet mis te verstane beelden om te beschrijven wat het programma ‘Godvergeten’ heeft
teweeggebracht. Heel wat mensen willen iets doén. Zo ook het parochieteam van Sint-
Martinus-Olen.
Reacties
Vorige week woensdagmorgen, na de laatste aflevering van de vierdelige documentaire, was
er weer een tsunami aan reacties. Sommige mensen willen zich laten ontdopen, anderen
willen de financiering van de Kerk in vraag stellen, politici roepen om een parlementaire
onderzoekscommissie,… Diaken Cis Marinus: “Op Radio 1 kwam een slachtoffer van
seksueel misbruik aan het woord, die in de serie te zien is samen met zijn broer. De man
vertelde over een idee van zijn broer. Om ervoor te zorgen dat dit nooit vergeten wordt, stelde
die voor om een jaarlijkse herdenkingsdag in het leven te roepen. Als datum koos hij voor 28
december, de dag van de onschuldige kinderen.” Die dag verwijst naar de kindermoord die
koning Herodes beval toen Jezus geboren werd.
Petitie
Vorige week donderdag was er een vergadering van het parochieteam. Marinus: “Inmiddels
hadden we een brief ontvangen vanwege de Vlaamse bisschoppen, met de vraag om die voor
te lezen of te verwerken in de homilie van ‘s zondags. Maar we wilden meer doen dan dat
alleen.” Het parochieteam besloot om een petitie op te starten, waarin gevraagd wordt om van
28 december een jaarlijkse herdenkingsdag te maken voor de slachtoffers van seksueel
misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag in de Kerk. De petitie draagt de titel: ‘Dit mag
nooit vergeten worden’. Cis Marinus vervolgt: “Ze werd afgelopen zondag ter ondertekening
aangeboden aan de kerkgangers in onze noodkerk en op die manier werden er al ruim 80
handtekeningen verzameld. We hebben bewust gekozen voor een formule op papier en geen
digitale versie, omdat we anders mensen uitsluiten.”

Kruisbeeld
Op de foto zie je hoe Marleen Gebruers en Anneleen Adriaensens, beiden gebedsleiders en lid
van het parochietam, de petitie ondertekenen. De tafel waaraan ze dat doen, staat onder een
kruisbeeld met een gekruisigde Christus. Dat is vervaardigd door Jos Van Olmen en de Sint-
Martinusparochie kreeg het vorige week aangeboden.
Cis Marinus: “Er is evenwel iets bijzonders mee aan de hand. Boven de gekruisigde Jezus staat hier te lezen: R.I.P.. Dat is de afkorting van Requiescat In Pace (rust in vrede). Dat is niet wat er boven Jezus’ hoofd hing op
Golgotha.
Er hing: I.N.R.I., de afkorting van: Jezus van Nazaret, de Koning van de Joden. De
plegers van seksueel misbruik in de Kerk hebben Jezus bij manier van spreken ‘in vrede laten
rusten’ na zijn dood op het kruis. Het lijkt wel of die nooit gehoord hebben van zijn
verrijzenis en van zijn belangrijkste oproep: “Dit is mijn gebod: dat je elkaar liefhebt.”

Vervolg
Wie de petitie wil ondertekenen, kan dat doen in het secretariaat van de Sint-
Martinusparochie, aan de Herentalseweg 1A in Olen-Centrum, tijdens de permanentie-uren:
op woensdag van 19.30 uur tot 20.30 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 10.00 uur.
Marinus: “Het zou natuurlijk mooi zijn indien de petitie verder verspreid zou worden. We
hopen dat er andere groepen ook een dergelijk initiatief nemen.” Het parochieteam is er nog
niet uit naar wie de petitie uiteindelijk zal gestuurd worden. Naar het bisdom, naar de
bisschoppenconferentie, naar de nuntius, naar Rome, naar de politiek? Zo nodig worden er
kopies gestuurd naar elk van deze instanties, zodat de vraag zoveel mogelijk weerklank krijgt.