Eerste document van synode vrijgegeven: brief aan alle gelovigen

In een Brief aan het Volk van God richten de synodeleden zich nog voor het afsluiten van de werkzaamheden tot het brede publiek.

GEPUBLICEERD OP DONDERDAG 26 OKTOBER 2023 / Kerknet / Lieve Wouters

Wat valt ons op in de brief?

Vorige week donderdag stelde het synodesecretariaat aan de vergadering voor om, behalve een slottekst, ook een brief te publiceren waarin de gelovigen rechtstreeks worden aangesproken en betrokken bij het proces. Maandag 23 oktober werd die inmiddels uitgewerkte tekst voorgelegd aan de vergadering en vervolgens nog wat aangepast. Woensdagmiddag werd hij dan goedgekeurd en tegen de avond gepubliceerd. Je leest hem hier integraal in Nederlandse vertaling.

In de eerste paragrafen wordt de unieke ervaring geschetst, die begon met een oecumenische gebedswake op het Sint-Pietersplein op 30 september. Na een evocatie van de context van een wereld in crisis wordt de tekst iets concreter over het werk dat na 3,5 week vergaderen, werd verzet en wat de wereldkerk te doen staat.

In een betekenisvolle zin klinkt het dat het enige fundament van het kerkelijk leergezag, het kruis van Christus is: ‘Het kruis is in feite het enige spreekgestoelte van Hem die, door zijn leven te geven voor de redding van de wereld, zijn leerlingen aan zijn Vader toevertrouwde, opdat ‘allen één zouden zijn’ (Joh 17,21).’

Op de vraag ‘hoe moet het nu verder?’, antwoordt de tekst:

  • een kerkelijk praktijk cultiveren die de betrokkenheid van gelovigen bevordert, zodat iedereen deze dynamiek van een missionaire gemeenschap mag en kan beleven. ‘Het gaat niet om ideologie, maar om een ervaring die geworteld is in de apostolische traditie.’
  • absoluut naar iedereen luisteren, te beginnen bij de armsten, al wie zich buitengesloten voelen, zelfs door de Kerk, naar wie het slachtoffer is van racisme, in het bijzonder in regio’s waar inheemse volken en hun culturen werden geminacht. ‘Bovenal heeft de Kerk van onze tijd de plicht om in een geest van bekering te luisteren naar hen die het slachtoffer zijn geworden van misbruik door leden van het kerkelijk lichaam, en zich er concreet en structureel voor in te zetten dat dit niet meer gebeurt.’
  • luisteren naar leken, vrouwen en mannen, naar kinderen, jongeren en ouderen, naar gezinnen. ‘Ze moet de stem verwelkomen van hen die betrokken willen zijn bij de diensten van leken en die willen deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvormingsstructuren.’
  • de woorden en ervaringen van gewijde ambtsdragers verzamelen; van priesters en diakens maar ook van religieuzen.
  • verder werk maken van de interreligieuze dialoog

De uitdagingen en vragen blijven groot en talrijk. Lokale kerken kunnen alvast aan de slag met heel wat ideeën en goede voornemens. Nu is het uitkijken naar het syntheseverslag van de eerste sessie van de synode in Rome (tweede sessie in oktober 2024), waarin zal blijken over welke punten er overeenstemming werd bereikt, welke vragen open blijven en welke stappen er tegen oktober ‘24 overal te nemen zijn. Daarover zijn de synodeleden nog volop in beraadslaging.

Mensen van de weg : vormselcatechese Sint Pieter en Pauwel Herenthout


De eerste volgelingen van Jezus werden vroeger ‘mensen van de weg’ genoemd. Vandaar de naam van deze eerste stap in de vormselvoorbereiding.
Wat is er dan toepasselijker dan die voorbereiding te starten met een stukje op weg gaan in onze parochie met deze spannende en leuke speurtocht.
We organiseren deze tocht omdat we overtuigd zijn dat de voorbereiding op zo’n feest best plezierig mag zijn en omdat jullie ons (de catechisten) en mekaar (de andere vormelingen en hun familie) zo even van dichtbij lerenkennen.

GEZINSSPEURTOCHT: WEGWIJZER EN VRAGEN.

Met aanwijzingen, foto’s, vragen en praktische proeven ontdekken ze wat er zoals leeft in hun parochie en hun dorp.

Ook de kerk mag uiteraard niet vergeten worden

Onze parochiekerk is het hart van de parochie. We komen er samen om te bidden, te zingen en
Jezus’ boodschap te beluisteren.

De volgende 2 vragen zijn misschien ook voor ons niet zo gemakkelijke op te lossen
1. Tot welk bisdom, welk dekenaat en welke federatie behoort onze parochie?
2. Onze patroonheiligen zijn Petrus en Paulus. Waaraan herken je Petrus en wat is
kenmerkend voor Paulus?

Ook de opdracht die aan de vormelingen werd meegegeven tegen de volgende bijeenkomst is er een die wij zelf ook eens kunnen uitproberen.

Ga op zoek naar jouw Heilige: welke Heilige heeft dezelfde naam als jij en wat is dan de betekenis van jouw naam. Wanneer is dan jouw naamdag?

Na al dat zoeken en wandelen werd er een drankje en een versnapering aangeboden.

Een mooie afluister van een mooie dag.

Sint Jozef en Onze lieve Vrouw in Olen genieten van hun vormelingendag

Verslag vormelingendag
Zaterdag 21 oktober stond al geruime tijd in onze agenda. Op die dag stond een
vormelingendag gepland voor de hele pastorale eenheid Heilige Thomas rond het thema
“Alles wat ademt en leeft”. Uiteindelijk bleek enkel onze catechesegroep, die bestaat uit de
vormelingen van OLV Olen en St-Jozef-Olen, interesse te hebben in deze dag dus
organiseerden we de activiteiten zelf in vrije basisschool Toermalijn.
Na de verwelkoming en een bezinnend stellingenspel, waarbij de vormelingen pittige vragen
voorgeschoteld kregen, konden we starten met ons hoofdprogramma. Dat bestond uit een
afwisseling van spel, verdieping en opdrachten. De ruime groep van bijna dertig vormelingen
werd verdeeld in drie kleinere groepjes. Via een doorschuifsysteem konden ze in de
voormiddag kennis maken met verschillende activiteiten. Zo konden ze in de knusse
woonwagen op de speelplaats luisteren naar gastspreker Joeri Cortens, papa van één van
onze vormelingen en werkzaam bij Natuurpunt. Hij gaf wat meer duiding rond
milieuproblematieken en de klimaatverandering. Verder op de speelplaats werden de
jongens en meisjes dan weer uitgedaagd door een team van superdieren. Ze namen het in
verschillende sportdisciplines op tegen onder andere het jachtluipaard, de mier, de
kangoeroe en de slingeraap. Zo leerden ze spelenderwijs wat voor een wondere schepsels er
op onze planeet rondlopen. Vooral de uitdaging “eet zoveel mogelijk letterkoekjes in één
minuut” tegen de rups, een echte veelvraat, viel goed in de smaak. Derde luik van de
voormiddag was een knutselopdracht waarbij ze een potje voor een theelichtje konden
versieren. Die potjes werden aan het einde van de dag gebruikt bij de afsluitende bezinning
en konden nadien mee naar huis. Na een deugddoende middagpauze was het tijd om aan
het namiddagprogramma te beginnen. Ook nu konden de vormelingen luisteren naar een
gastspreker. Ingrid Vangenechten kwam hen vertellen over haar engagement bij de
welzijnsschakel. Er werd met grote oren én ogen geluisterd naar haar verhaal en er kwamen
ook heel wat verhalen en vragen van de vormelingen. We trokken samen ook op
zwerfvuiltocht waarbij we na een korte ronde om de school twee volle vuilniszakken vol
hadden verzameld. Tenslotte hadden we ook een lading houtblokken voorzien waarmee
onze vormelingen zo’n hoog mogelijke toren moesten bouwen. Eerst mochten ze daarbij
overleggen, daarna mochten ze opnieuw proberen maar dan zonder met elkaar te spreken.
Hierbij werd de symboliek van het bijbelverhaal rond de toren van Babel gebruikt.


Tenslotte staken we de straat over om de dag af te sluiten met een bezinning in de kerk.
Hierbij werd de liefde vergeleken met een zee die ons helemaal wil overspoelen. Als we dat
durven toelaten en ons helemaal doen verdrinken in de liefde, moeten we de dijken
afbreken die we tegen de zee van liefde hebben opgetrokken. Ze werden er zowaar stil van…
Dank aan alle vormelingen voor hun flinke inzet en aandacht.

Petitie : DIT MAG NOOIT VERGETEN WORDEN

OLEN Sint Martinus

“Een golf van verontwaardiging raast doorheen Vlaanderen.”
De media bedienen zich van
niet mis te verstane beelden om te beschrijven wat het programma ‘Godvergeten’ heeft
teweeggebracht. Heel wat mensen willen iets doén. Zo ook het parochieteam van Sint-
Martinus-Olen.
Reacties
Vorige week woensdagmorgen, na de laatste aflevering van de vierdelige documentaire, was
er weer een tsunami aan reacties. Sommige mensen willen zich laten ontdopen, anderen
willen de financiering van de Kerk in vraag stellen, politici roepen om een parlementaire
onderzoekscommissie,… Diaken Cis Marinus: “Op Radio 1 kwam een slachtoffer van
seksueel misbruik aan het woord, die in de serie te zien is samen met zijn broer. De man
vertelde over een idee van zijn broer. Om ervoor te zorgen dat dit nooit vergeten wordt, stelde
die voor om een jaarlijkse herdenkingsdag in het leven te roepen. Als datum koos hij voor 28
december, de dag van de onschuldige kinderen.” Die dag verwijst naar de kindermoord die
koning Herodes beval toen Jezus geboren werd.
Petitie
Vorige week donderdag was er een vergadering van het parochieteam. Marinus: “Inmiddels
hadden we een brief ontvangen vanwege de Vlaamse bisschoppen, met de vraag om die voor
te lezen of te verwerken in de homilie van ‘s zondags. Maar we wilden meer doen dan dat
alleen.” Het parochieteam besloot om een petitie op te starten, waarin gevraagd wordt om van
28 december een jaarlijkse herdenkingsdag te maken voor de slachtoffers van seksueel
misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag in de Kerk. De petitie draagt de titel: ‘Dit mag
nooit vergeten worden’. Cis Marinus vervolgt: “Ze werd afgelopen zondag ter ondertekening
aangeboden aan de kerkgangers in onze noodkerk en op die manier werden er al ruim 80
handtekeningen verzameld. We hebben bewust gekozen voor een formule op papier en geen
digitale versie, omdat we anders mensen uitsluiten.”

Kruisbeeld
Op de foto zie je hoe Marleen Gebruers en Anneleen Adriaensens, beiden gebedsleiders en lid
van het parochietam, de petitie ondertekenen. De tafel waaraan ze dat doen, staat onder een
kruisbeeld met een gekruisigde Christus. Dat is vervaardigd door Jos Van Olmen en de Sint-
Martinusparochie kreeg het vorige week aangeboden.
Cis Marinus: “Er is evenwel iets bijzonders mee aan de hand. Boven de gekruisigde Jezus staat hier te lezen: R.I.P.. Dat is de afkorting van Requiescat In Pace (rust in vrede). Dat is niet wat er boven Jezus’ hoofd hing op
Golgotha.
Er hing: I.N.R.I., de afkorting van: Jezus van Nazaret, de Koning van de Joden. De
plegers van seksueel misbruik in de Kerk hebben Jezus bij manier van spreken ‘in vrede laten
rusten’ na zijn dood op het kruis. Het lijkt wel of die nooit gehoord hebben van zijn
verrijzenis en van zijn belangrijkste oproep: “Dit is mijn gebod: dat je elkaar liefhebt.”

Vervolg
Wie de petitie wil ondertekenen, kan dat doen in het secretariaat van de Sint-
Martinusparochie, aan de Herentalseweg 1A in Olen-Centrum, tijdens de permanentie-uren:
op woensdag van 19.30 uur tot 20.30 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 10.00 uur.
Marinus: “Het zou natuurlijk mooi zijn indien de petitie verder verspreid zou worden. We
hopen dat er andere groepen ook een dergelijk initiatief nemen.” Het parochieteam is er nog
niet uit naar wie de petitie uiteindelijk zal gestuurd worden. Naar het bisdom, naar de
bisschoppenconferentie, naar de nuntius, naar Rome, naar de politiek? Zo nodig worden er
kopies gestuurd naar elk van deze instanties, zodat de vraag zoveel mogelijk weerklank krijgt.